• Úvodní strana
 • O nás
 • Akce
 • Fotogalerie
 • Členství
 • Sponzoring
 • Studijní materiály
 • Zásady zpracování osobních údajů v SNPTM

  Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) vysvětlují, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když poskytujeme vzdělávání. Zásady popisují způsob shromažďování, použití a zpracování vašich osobních údajů a dále způsob splnění právních povinností, které vůči vám máme.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají uchazečů o účast na akcích pořádaných SNPTM, žáků/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a dalších osob, které spolupracují s naším spolkem.

  Organizací odpovědnou za nakládání s vašimi osobními údaji je:

  Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, z. s. (dále jen SNPTM)

  se sídlem: Viniční 171, 615 00 Brno

  IČO: 26601567

  E-mail: snptm@snptm.cz

  Jaké údaje zpracováváme

  Údaje o zaměstnancích

  Tyto údaje zpracováváme na základě právní povinnosti vyplývajících z právních předpisů České republiky. To znamená, že ke zpracování nepotřebujeme váš souhlas, ani nám zpracování nemůžete zakázat.

  Přesto vás touto cestou informujeme, jaké údaje o zaměstnancích SNPTM zpracovává:

  • Jméno a příjmení
  • Akademický titul
  • Datum a místo narození
  • Rodné číslo
  • Místo trvalého pobytu
  • Číslo bankovního účtu
  • Telefonní číslo
  • E-mailovou adresu

  Tyto údaje jsou uvedeny v dohodě o provedení práce a uloženy v archivu SNPTM na dobu neurčitou.

  Údaje o členech

  SNPTM vede seznam svých členů a bývalých členů v souladu s platnými právními předpisy. O členech zpracováváme následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Akademický titul
  • Datum a místo narození
  • Rodné číslo
  • Místo trvalého pobytu
  • Telefonní číslo
  • E-mailovou adresu

  Tyto informace jsou uloženy v archivu SNPTM na dobu neurčitou a v elektronické podobě chráněny heslem.

  Údaje o účastnících akcí

  O dětech/žácích/studentech, kteří se účastní našich akcí, uchováváme následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Místo trvalého pobytu
  • Adresu školy
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Výsledky v soutěži SOČ a navazujících soutěžích
  • Souhlas s pořizováním fotografií a audio-video záznamů

  Tyto údaje jsou uloženy v elektronické podobě v počítači chráněné heslem. Jsou využity výhradně k výběru uchazečů, zajištění akcí a jejich vyhodnocení. Doba uložení je omezena na jeden rok po ukončení roku, v němž byla pořádána akce, které se student zúčastnil. V případě, že se student o účast ucházel a nebyl vybrán, jsou údaje uchovávány pouze po dobu 12 měsíců od okamžiku konání akce.

  Po ukončení akce jsou o bývalých účastnících uchovávány následující údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Adresu školy
  • Výsledky v soutěži SOČ a navazujících soutěžích
  • Datum a druh akce, které se student zúčastnil

  Tyto údaje jsou používány pro sledování úspěšnosti absolventů akcí SNPTM. Jsou uloženy v elektronické podobě v počítači chráněném heslem. Doba uložení je pět let po ukončení roku, v němž byla pořádána akce, které se student zúčastnil.

  Údaje o pedagogických pracovnících

  O učitelích, kteří mají na středních školách na starosti soutěž SOČ, okresních a krajských koordinátorech soutěžních kol evidujeme následující údaje:

  • E-mailová adresa

  Adresa pochází z přihlášek účastníků akcí, kteří mají doporučit kontakt na pedagoga, který má u nich SOČ na starosti, z vlastních žádostí pedagogických pracovníků, a z oficiálních materiálů SOČ. Adresa je evidována bez spojitosti se jménem, školou nebo krajem působení pedagogického pracovníka.

  Jak s osobními údaji zacházíme

  Osobní údaje využíváme jen v souvislosti s naší činností. Jejich uložení je možné výhradně v uzamykatelné kanceláři nebo v počítači chráněném heslem. Předávání údajů je možné jen v případě, kdy nás k tomu zavazuje platný zákon, nebo kdy je to nezbytné pro zajištění externích služeb (například ubytování).

  Vaše práva a povinnosti

  Pokud jsme povinni od vás získat souhlas se zpracováním vašich osobních důvodů, činíme tak jasným explicitním krokem (to znamená, že musíte například zaškrtnout ANO/NE), předem vás informujeme, jak budeme vaše údaje zpracovávat. Souhlas je udělen na základě vaší svobodné vůle, nikoliv v tísni.

  Pokud nesouhlasíte se způsobem, jak vaše údaje používáme, můžete vznést námitku.

  Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování, ke kterému došlo před okamžikem odvolání. Zároveň ale upozorňujeme, že některé souhlasy jsou vázány určenou dobou (např. v případě dotačních programů) a ukončení zpracování je v době jejich trvání nemožné.

  Máte právo kdykoliv nás požádat o informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Zároveň nás můžete požádat, abychom vaše údaje upravili nebo aktualizovali.

  Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud už pominul důvod k jejich zpracování, nebo pokud jste dříve odvolali souhlas s jejich zpracováním.

  Na veškeré vaše žádosti a dotazy odpovíme do 30 dní.

  Komentáře nejsou povoleny.