Členství

Líbí se vám činnost Sdružení? Rádi byste pomohli při práci s talentovanými středoškoláky? Staňte se členy Sdružení, práce se pro vás určitě najde. Členství je dobrovolné a bezplatné. Prostudujte si prosím stanovy včetně doplňků (vše najdete v sekci O nás).

Členem Sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba. O přijetí nových členů rozhoduje jednou ročně valná hromada Sdružení na základě písemné přihlášky.

Formulář přihlášky je ke stažení zde. Po vyplnění a podepsání ji odešlete poštou na adresu Sdružení (SNPTM, Viniční 171, 615 00 Brno) nebo e-mailem na adresu snptm@snptm.cz.

Výňatek ze stanov Spolku

Čl. III – Členství

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, nebo právnická osoba vyvíjející činnost v České republice. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

2. Fyzická či právnická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí správní rady Spolku o přijetí její písemné žádosti o členství. Správní rada informuje na zasedání Valné hromady o přijetí, nebo ukončení členství ve Spolku. Valná hromada může vyloučit člena, který by ohrožoval řádné plnění poslání Spolku. Členství, vystupování a jednání člena předpokládá mimo bezvýhradného souhlasu se stanovami Spolku také zájem o činnost i všestrannou pomoc dle možností a schopností člena při realizaci cílů a činnosti Spolku.

3. Právnickou osobu ve Spolku zastupuje její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

4. Ukončení členství

A, dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství do sídla Spolku

B, úmrtím člena, nebo zánikem právnické osoby, která je členem

C, vyloučením člena – členství končí dnem doručení písemného rozhodnutí správní rady o vyloučení člena ze Spolku; Správní rada Spolku má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání Spolku. Správní rada na zasedání Valné hromady podá informaci o rozhodnutí o vyloučení člena Spolku.

D, zánikem Spolku. V případě sloučení s jiným spolkem se členové stávají členy nového spolku, v případě rozdělení se stávají členy všech nástupnických spolků. O této skutečnosti musí být písemně informováni a musí se svým členstvím vyslovit souhlas.

5. Práva členů:

A, účastnit se činnosti Spolku

B, účastnit se Valné hromady

C, být pravidelně informován o dění ve Spolku

D, podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Spolku a obdržet odpověď na své podání

E, volit a být volen do orgánů Spolku mohou pouze fyzické osoby starší 18 let

6. Povinnosti členů:

A. chránit a zachovávat dobré jméno Spolku

B, dodržovat stanovy Spolku

C, plnit usnesení Valné hromady a Správní rady

D, chránit majetek Spolku

7. Členové Spolku neručí za případné dluhy Spolku.

8. Správní rada je povinna vést seznam členů (písemné žádosti o členství) i v elektronické podobě. Seznam členů Spolku je neveřejný a obsahuje nejméně jméno, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo název, IČ a sídlo právnické osoby a jejího statutárního zástupce.

Napsat komentář